Geen producten (0)

Algemene Voorwaarden :

Inhoudsopgave:

Artikel   1 - Definities

Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel   3 - Toepasselijkheid

Artikel   4 – Het aanbod

Artikel   5 – De overeenkomst

Artikel   6 - Herroepingsrecht

Artikel   7 – Kosten in geval van herroeping

Artikel   8 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel   9 – De prijs

Artikel 10 – Conformiteit 

Artikel 11 – Levering 

Artikel 12 – Verzendkosten

Artikel 13 – Retour

Artikel 14 – Garantie

Artikel 15 – Privacy verklaring

Artikel 16 – Persoonsgegevens

Artikel 17 - Met welk doel en op welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Artikel 18 - Geautomatiseerde besluitvorming

Artikel 19 - Hoelang we persoonsgegevens bewaren

Artikel 20 - Delen van persoonsgegevens met derde

Artikel 21 - Cookies

Artikel 22 - Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Artikel 23 - Persoonsgegevens verwijderen

 

 

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaardenwordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd:determijn waarbinnen deconsument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 1. Consument:de natuurlijke persoon dieniet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst opafstand aangaat met de ondernemer;
 2. Dag: kalenderdag;
 3. Duurtransactie: een overeenkomst opafstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan deleverings- en/of afnameverplichting inde tijd is gespreid;
 4. Duurzame gegevensdrager: elk middel datde consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijkis gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging enongewijzigde reproductie vande opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 5. Herroepingsrecht:de mogelijkheid voor deconsument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 6. Modelformulier: het modelformulier voorherroeping diede ondernemer ter beschikking stelt die een consument kaninvullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
 7. Ondernemer:de natuurlijke ofrechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomstwaarbij in het kader van een doorde ondernemer georganiseerd systeem voorverkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meertechnieken voor communicatie op afstand;
 9. Techniekvoor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluitenvan een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig indezelfde ruimte zijn samengekomen.
 10. Algemene Voorwaarden: deonderhavige Algemene Voorwaarden vande ondernemer.

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Sophia Sipkema

E-mailadres: sophietjes@hotmail.com

KvK-nummer: 71669701

Btw-identificatienummer: 216621471B01

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.
 2. Voor dat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indiende overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, za voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennis genomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wij ze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kande consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepenop de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigdworden, dan blijftde overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangenworden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 6. Situaties die niet in deze algemene voorwaardenzijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naarde geest’ van deze algemene voorwaarden.
 7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naarde geest’ van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving vande aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in hetaanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Afbeeldingen bij producten zijn eenwaarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 • De prijs inclusief belastingen;
 • De eventuele kosten van verzending;
 • De wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daar voornodig zijn;
 • Het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • De wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • De termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
 • De hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indiende kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
 • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
 • Demanier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indiengewenst herstellen;
 • De eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan wordengesloten;
 • De gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
 • Deminimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

 

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. Deovereenkomst komt, onder voorbehoud van hetbepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consumentvan het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zo lang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot standkomt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelenter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichting en kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 6. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

 

 

Artikel 6  – Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen, mits het artikel niet gekocht is met korting. Deze bedenktermijn gaat in op de dag van ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voorzover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneerde consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product,  kenbaar te maken aandeondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dientde klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient tebewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Indiende klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeftgemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.
 5. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 6. Omgebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 7. Oorbellen, kettingen en andere hygiëneproducten kunnen niet retour.
 8. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 9. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

 

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven  in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
 3. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 4. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 5. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 6. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 7. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 8. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd isverstreken;

 

Artikel 9 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijs wijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aanschommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief 21% btw.
 4. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk –en zetfouten. Voorde gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

 

Artikel 10 – Conformiteit

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

 

 Artikel 11 - Levering 

 1. Wij hanteren een verzendtijd van ongeveer 2 tot 4 werkdagen voor uw bestelling. 
 2. Wij versturen via DHL/PostNL, mocht er een vertraging zijn via PostNL/DHL zijn wij niet aansprakelijk hiervoor. (Wij zullen er alles aan doen om het voor u uit te zoeken)

Artikel 12 - Verzendkosten

 1.  De verzendkosten zijn €4,95
 2. Verzendkosten zijn ten aller tijden voor rekening van de klant, 

Artikel 13 - Retour

Bent u niet helemaal tevreden met uw bestelling?

Dat kan gebeuren!

Contoleer wel eerst of uw bestelling in aanmerking komt voor retourneren:

Hieronder leest u hoe u uw bestelling kunt retourneren :

 1. Retourneren kan binnen 14 dagen.
 2. Het artikel moet binnen 14 dagen na vezending bij ons terug in goede orde zijn ontvangen. Daarna vervalt het recht op een terugbetaling van u bestelling. 
 3. De artikelen dienen ongedragen, ongewassen en niet beschadigd te zijn en met alle kaartjes nog bevestigd.
 4. Het is van belang dat u tijdens de bedenktijd netjes omgaat het artikel, kleding met vlekken, gaten of andere beschadigingen worden niet teruggenomen.
 5. Artikelen uit het accessoires assortiment mogen niet geretourneerd worden. (stuurt u toch uw bestelling terug zullen wij de bestelling weer terug naar u moeten sturen en de verzendskosten worden dan bij u in rekening gebracht.)
 6. Afgeprijsde artikelen kunt u alleen retourneren als u het artikel wilt ruilen voor een andere maat of een ander artikel, hiervoor betaald u zelf de verzendkosten! 
 7. Terugbetaling van uw tegoed gebeurt binnen 1 week (ex verwekingstijd bank) 
 8. Wij storten het geld terug op de rekening waarmee betaald is! 
 9. Neem altijd contact met ons op als u iets wilt retourneren! 
 10. Retour versturen : Als het pakket klaar is gemaakt voor verzending, kunt u ons contacteren zodat wij u de gegevens van ons postadres kunnen doorgeven en dan kunt u het pakket inleveren bij het postkantoor om het op uw eigen kosten aan ons te retourneren. 

 Artikel 14 - Garantie

 1. Wij geven geen garantie op enig soort van bedrukking, beplakkingen, steentjes,  borduusels en kwastjes van het item dat u bij ons heeft gekocht. (studs, bolletjes, franjers, strassteentjes of plakletters. 

 

 Artikel 15 - Privacy verklaring

 1. THE DOG BOSS is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Artikel 16 - Persoonsgegevens die wij verwerken

 1. THE DOG BOSS verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
 2. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

 Artikel 17 - Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 1. THE DOG BOSS verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Het versturen van de door u bestelde producten
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Sophietje's verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

 

Artikel 18 - Geautomatiseerde besluitvorming

 1. THE DOG BOSS neemt NIET op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of - systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Sophietje's) tussen zit.
 2. THE DOG BOSS gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:
 • Shoppagina.nl voor het kunnen bestellen van artikels en afhandeling van bestellingen

 Artikel 19 - Hoelang we persoonsgegevens bewaren

 1. THE DOG BOSS bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
 2. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:
 • Bestelgegevens - Onbeperkt

 Artikel 20 - Delen van persoonsgegevens met derden

 1. THE DOG BOSS verstrekt geen persoonsgegevens aan derden tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Artikel 21 - Cookies

 1. THE DOG BOSS gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.
 2. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
 3. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
 4. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Artikel 22 - Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 1. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
 2. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Sophietje's en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander door u genoemde organisatie te sturen.
 3. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar sophietjes@hotmail.com . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
 4. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken op uw verzoek.

Artikel 23 - Persoonsgegevens beveiligen

 1. THE DOG BOSS neemt de bescherming van uw gegevens zeer serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
 2. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons! 

 

Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen Via ons email adres: sophietjes@hotmail.com

Vriendelijke groet, THE DOG BOSS

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op Ja te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.